KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie z siedzibą przy Pl. Kościuszki 3, 33-130 Radłów.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem można się skontaktować w siedzibie lub listownie pisząc na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym klienci mogą się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej iod@kulturaradlow.pl lub pod numerem telefonu 14/ 678 20 36 oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA
W zależności od realizowanego zadania lub usługi celem przetwarzania danych może być wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacja zawartych umów lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe klientów Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W pozostałych, nielicznych i wyjątkowych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym
w jej treści.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Okres przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione prawa:
•    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
•    prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
•    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Ponadto, w zależności od podstaw i celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą może
skorzystać z:
1.    prawa do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1.  prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą a przetwarzanie służy realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym w świetle obowiązujących przepisów prawa dane osobowe mogą być ujawnione, w zależności od realizowanego zadania lub usługi, są lub będą:

 • strony postępowania administracyjnego;
 • organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w celach i zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 • inne podmioty, w tym te które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ
GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W RADŁOWIE

Uprzejmie informujemy, że podczas uroczystości organizowanych Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Radłowie mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe i dźwiękowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach. Informacja o ochronie danych osobowych jest indywidualna dla każdej uroczystości.

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W NIŻEJ WYMIENIONYCH PLACÓWKACH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W RADŁOWIE
SĄ ZAMONTOWANE KAMERY MONITORINGU

Obraz z nich jest nagrywany i przechowywany przez okres 16 dni.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator Danych informuję:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie z siedzibą przy Pl. Kościuszki 3, 33-130 Radłów, tel. 14 678 20 44.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@kulturaradlow.pllub pod adresem Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Pl. Kościuszki 3, 33-130 Radłów.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1, lit. c RODO) oraz wynikającego z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 22² , który dopuszcza w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zastosowanie monitoringu.
 4. Obraz jest nagrywany i przechowywany przez okres 16 dni. Po tym okresie zostanie usunięty o ile nie zajdą przesłanki do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.17, ust.3e RODO)  np. akty wandalizmu lub nagranie zostało zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 22² Kodeks pracy).
 5. Kamery zamontowane są:
 • na budynku Miejskiego Centrum Kultury,  Pl. Kościuszki 4 – 7 kamer,
  wewnątrz budynku MCK –  9 kamer: sala widowiskowa, korytarz na parterze oraz kręgielnia, kino i korytarze na I piętrze.
 • na budynku Domu Kultury w Wał-Rudzie, Wał-Ruda 240 – 6 kamer,
  wewnątrz budynku – 6 kamer: sala konferencyjna na parterze, biblioteki na I piętrze oraz garaż OSP w Wał-Rudzie.
 • na budynku Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich, ul. Bohaterów Września 14A – 4 kamery,
  wewnątrz budynku 9 kamer: sala widowiskowa, korytarz, sala J. Padły oraz biblioteka.
 1. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom niż prawnie upoważnionym np. policji.
 2. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
 1. a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) żądanie ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych lub administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Brak komentarzy

Niestety, komentarze są w tej chwili niedostępne.