Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

Data publikacji strony internetowej: 24 styczeń 2020r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.02.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2920 r.

Treści niedostępne:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
 • Mapy (wykluczone z dostępności)
 • większość z publikowanych materiałów multimedialnych nie jest opatrzona napisami i audiodeskrypcją.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość poprawienia czytelności (zmiana fontu na bezszeryfowy, z większymi odstępami)
 • opcja podkreślenia wszystkich linków
 • opcja wyróżniania linków żółtym zaznaczeniem

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Muniga, biuro@cws.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 692 53 89. Można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności na adres e-mail dyrektor@kulturaradlow.pl .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  • Przy wejściu do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • W budynku nie ma wind.
 3. Opis dostosowań:
  • Brak
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • Przy budynku Ratusza, w którym mieści się siedziba Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, znajduje się parking, gdzie jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z ograniczeniem ruchowym. Miejsce to jest oznaczone tabliczką.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
Brak komentarzy

Niestety, komentarze są w tej chwili niedostępne.